Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de vereniging:
Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid gevestigd te Den Haag, Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag
de statuten:
de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d.  2 februari 2018door notaris Van Buttingha Wichers te Den Haag
het bestuur:
het bestuur van de vereniging.

Bestuur

Artikel 1

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden die voor maximaal twee termijnen van drie jaar kunnen worden verkozen in het bestuur.
 2. Taken en bevoegdheden van het bestuur:Het bestuur behartigt de belangen van de eigenrisicodragers werknemersverzekeringen wiens uitvoerders zich bij de Vereniging hebben aangesloten. Het bestuur stelt daartoe jaarlijks een Beleidsplan op dat ter goedkeuring aan de Leden wordt voorgelegd.
 3. Bestuursbesluiten:
  Bestuursbesluiten worden in bestuursvergaderingen genomen en via de notulen gepubliceerd.
 4. Bestuursvergaderingen vinden tenminste een keer per kwartaal plaats, jaarlijks worden de data vooraf vastgelegd. Tijdens de vergadering kan het bestuur besluiten een additionele vergadering in te lassen. Deze datum wordt via de notulen vastgelegd en gepubliceerd.

Beleid

Artikel 2

Het Platform Private Uitvoerders streeft navolgende doelstellingen na:

 1. het behartigen van de belangen van private uitvoerders sociale zekerheid die de behoeften en wensen van de eigenrisicodrager als primair uitgangspunt nemen.
 2. het behartigen van de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de aangesloten leden in de breedste betekenis.
 3. Het bijdragen aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de arbeidsongeschikten en/of werklozen waar zij haar dienstverlening bij uitvoert

Deze doelstelling tracht het Platform te verwezenlijken door:

 1. het (doen) bevorderen van de samenwerking tussen de leden door onder meer het uitwisselen van informatie en het voeren van regelmatig onderling overleg;
 2. het onderhouden van contacten met overheden en andere instellingen en instanties voor zover dat van nut kan zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging;
 3. het vertegenwoordigen van haar leden in besturen en commissies van landelijke organisaties en overheidsinstellingen;
 4. het verzamelen, uitwisselen en eventueel publiceren van gegevens die van nut kunnen zijn voor de bevordering en/of verbetering van de dienstverlening door de leden;
 5. het (doen) bevorderen van studies;
 6. het behartigen van de belangen van haar leden in de meest ruime zin van het woord.

Belangen behartiging

Artikel 3

 1. Het bestuur stelt ter behartiging van de belangen van de leden themacommissies in.
 2. Elk lid van de vereniging kan zijn wens tot deelname aan een themacommissie schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur.
 3. De benoeming van de leden en de voorzitter van de themacommissies vindt plaats door het bestuur. Een lid wordt benoemd voor een periode van 2 jaar. De benoeming kan worden verlengd bij het ontbreken van tegen kandidaten.
 4. Elke lid heeft de mogelijkheid zich terug te trekken uit de commissie door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur.
 5. De themacommissies bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 leden.
 6. Elke themacommissie stelt een beleidsvisie en een behartigingsplan op voor haar thema en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
 7. De themacommissies leggen verantwoording over de voortgang van het behartigingsplan af aan het bestuur.

De voorzitter van de themacommissie is de primaire contactpersoon en woordvoerder voor alle communicatie met externe partijen die binnen het thema vallen. De woordvoerder zal handelen binnen de goedgekeurde beleidsvisie.

Contributiebetaling

Artikel 4

 1. De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 januari, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
  • door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging;
  • door afgifte van een machtiging / automatische incasso.

  Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 januari is voldaan wordt op 1 februari van dat jaar verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

 2. Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan.
 3. De omvang van de contributie is afhankelijk van de vastgestelde loonsom waarover uitvoering wordt gedaan over het afgelopen kalenderjaar. Het contributieschema is vastgelegd in Bijlage 1.

Overtredingen

Artikel 5

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten treden in werking wanneer een lid:

 • In strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt
 • De Vereniging op onredelijke wijze benadeelt
 • In surseance van betaling of in een faillissementsprocedure verkeert
 • In een juridische procedure is geraakt dan wel onderwerp van gesprek is geworden in de media vanwege twijfel aan de kwaliteit van private uitvoering.
 • Verdacht wordt van vermeende criminele activiteiten

Commissie ter behandeling van overtredingen

Artikel 6

 1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te weten drie leden en drie plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door het bestuur op de wijze zoals vermeld in de statuten. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid dat hij vervangt.
 2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
 3. Telkens wanneer door het bestuur een lid of een plaatsvervangend lid moet worden benoemd geeft het bestuur hiervan kennis aan de leden van de vereniging door publicatie in het verenigingsblad, een ander blad, via e-mail en/of via een website of op enige andere geschikte wijze. Binnen vier weken na deze kennisgeving(en) kan door drie leden gezamenlijk een kandidaat worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. Het bestuur kan dit voorstel gemotiveerd terzijde schuiven.
 4. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.
 5. De commissie kan zelf de volgende besluiten nemen: de zaak te seponeren (niet verder behandelen), vrijspraak en schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand. Ten aanzien van andere sancties brengt de commissie advies uit aan het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties adviseren:
  • het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
  • een schorsing van meer dan één maand met een maximum van zes maanden;
  • opzegging van het lidmaatschap;
  • ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
 6. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid heeft gehoord, althans in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
 7. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de melding van de vermeende overtreding een besluit dan wel advies uit aan het bestuur. Leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid vervangen door diens plaatsvervanger.
 8. De voorzitter of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
 9. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die op de (vermeende) overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend is geworden.
 10. De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige leden van de commissie die aan de besluitvorming deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem.
 11. Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing wordt aan het bestuur gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren van de zaak of een schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand, dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokken lid.

Commissie van beroep

Artikel 7

 1. De commissie van beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
 2. Het bestuur stuurt een beroepschrift direct naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit drie personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld.
 3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord dan wel heeft uitgenodigd om te worden gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen.
 4. De commissie beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
 5. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt ondertekend door alle leden of plaatsvervangende van de commissie die over het beroepschrift oordeelden. De uitspraak wordt binnen de termijn zoals bedoeld in lid 2 aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur.

Stemrecht leden

Artikel 8

Het stemrecht van de leden ten tijde van hoofdelijke stemming bij algemene vergadering is vastgelegd in overeenstemming met de vertegenwoordiging van loonsom. Het schema van aantallen stemmen is gekoppeld aan de contributie. Dit schema is vastgelegd in Bijlage 1.
Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Breukelen op 15 februari 2018.